HDU 4997 Biconnected (状态压缩DP)

题目连接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=4997

题意:一个n个点的完全图中去掉一些边。求这个图有多少个子图是边双联通的。(就是去掉任意一条边之后仍是联通的)

思路:

const int mod=1000000007;
const int N=11;

int conn[1<<N],disc[1<<N],edge[1<<N];
int bico[1<<N],unco[1<<N],meth[1<<N][1<<N];
int n,m;
int a[N][N];

void cal(int st)
{
  edge[st]=0;
  int i,j,k;
  for(i=0;i<n;i++) if(st&(1<<i)) for(j=i+1;j<n;j++)
  {
    if(st&(1<<j)) edge[st]+=!a[i][j];
  }
  conn[st]=(1LL<<edge[st])%mod;
  int lowbit=st&(-st);
  int rst=st^lowbit;
  if(rst)
  {
    for(i=(rst-1)&rst;;i=(i-1)&rst)
    {
      int nst=i^lowbit;
      conn[st]-=(i64)conn[nst]*((1LL<<edge[st^nst])%mod)%mod;
      conn[st]%=mod;
      if(i==0) break;
    }
  }
  meth[0][st]=1;
  for(i=(st-1)&st;i;i=(i-1)&st)
  {
    i64 tmp=0;
    int lowbit=i&(-i);
    int rst=i^lowbit;
    for(j=rst;;j=(j-1)&rst)
    {
      int k=j^lowbit;
      tmp+=(i64)meth[i^k][st^i]*conn[k]%mod*(edge[st^i^k]-edge[st^i]-edge[k])%mod;
      tmp%=mod;
      if(j==0) break;
    }
    meth[i][st^i]=tmp;
  }
  bico[st]=conn[st];
  if(rst)
  {
    for(i=(rst-1)&rst;;i=(i-1)&rst)
    {
      int nst=i^lowbit;
      bico[st]-=(i64)bico[nst]*meth[st^nst][nst]%mod;
      bico[st]%=mod;
      if(i==0) break;
    }
  }
}

int main()
{

  int T;
  scanf("%d",&T);
  while(T--)
  {
    clr(a,0);
    scanf("%d%d",&n,&m);
    int i;
    for(i=1;i<=m;i++)
    {
      int u,v;
      scanf("%d%d",&u,&v);
      u--; v--;
      a[u][v]=a[v][u]=1;
    }
    for(i=0;i<(1<<n);i++) 
    {
      cal(i);
    }
    int ans=bico[(1<<n)-1];
    if(ans<0) ans+=mod;
    printf("%d\n",ans);
  }
}

 

posted @ 2014-09-17 15:01 朝拜明天19891101 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏