Unity3D ACT动作游戏《武士2》项目源码附教程

    武士二源码亲测unity2018.3.6能运行 仅供学习附有教程 

教程完整73课,网上大部分一般为65课,

教程大小27GB,mp4格式

 

  整理不易

扫码时备注或说明中留下邮箱

付款后如未回复请至https://shop135452397.taobao.com/

联系店主

 

 
 

posted on 2019-09-22 15:33  jiahuafu  阅读(1591)  评论(0编辑  收藏

导航

统计