huankfy

明月出天山,苍茫云海间

  博客园 :: 首页 :: 博问 :: 闪存 :: 新随笔 :: 联系 :: 订阅 订阅 :: 管理 ::
  12 随笔 :: 16 文章 :: 24 评论 :: 0 引用

公告

2010年4月19日 #

摘要: 在做Sql条件查询,在遇到 The data types ntext and varchar are incompatible in the equal to operator 错误时,这里提供了3种解决方式。阅读全文
posted @ 2010-04-19 16:40 Yanbo.Hu 阅读(6462) 评论(0)  编辑