共 2 页: 上一页 1 2
摘要:1 /* 2 例如:1 + 2 + 3 + … + 100 3 F(100) = F(99) + 100; 4 F(99) = F(98) + 99; 5 F(98) = F(97) + 98; 6 … 7 F(2) = F(1) + 2; 8 F(1) = 1;//递... 阅读全文
posted @ 2017-04-09 14:28 惠远建 阅读 (55) 评论 (0) 编辑
摘要:1 //求任意个数的和 2 function test() { 3 var sum = 0; 4 for (var i = 0; i < arguments.length; i++) { 5 sum += arguments[i] 6 }; 7 return sum; 8 } 9 10 var ret = test(1,2,3,... 阅读全文
posted @ 2017-04-09 14:21 惠远建 阅读 (27) 评论 (0) 编辑
摘要:1 var arr = [1, 23, 1, 1, 1, 3, 23, 5, 6, 7, 9, 9, 8, 5]; 2 Array.prototype.forEach = Array.prototype.forEach || function(callback, thisArg) { 3 if (!callback || typeof callback !== 'funct... 阅读全文
posted @ 2017-04-09 14:17 惠远建 阅读 (134) 评论 (0) 编辑
摘要:1 2 3 4 5 随机验证码 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 获取验证码 26 27 28 29 阅读全文
posted @ 2017-04-09 14:11 惠远建 阅读 (103) 评论 (0) 编辑
摘要:/* filter()方法使用指定的函数测试所有元素,并创建一个包含所有通过测试的元素的新数组。 filter()基本语法: arr.filter(callback[, thisArg]) filter()参数介绍: 参数名 说明 callback 用来测试数组的每个元素的函数。调用时使用参数 (element, inde... 阅读全文
posted @ 2017-04-09 11:36 惠远建 阅读 (42325) 评论 (0) 编辑
摘要:1 /* 2 有人想知道,一年内一对兔子能繁殖多少对?于是就筑了一道围墙,把一对兔子关在里面。已知一对兔子每个月可以生一对小兔子,而一对兔子从出生后第3个月起每个月生一对小兔子。假如一年内没有发生死亡现象,那么,一对兔子一年内(12个月)能繁殖成多少对? 3 兔子的规律为数列,1,1,2,3,5,8,13,21 后一项是前2项之和 4 sum = n1+n2; 5 n1 = n... 阅读全文
posted @ 2017-04-09 09:19 惠远建 阅读 (183) 评论 (0) 编辑
共 2 页: 上一页 1 2