Ruby中print,puts,p的区别

 

    Ruby中打印信息的方法一般有print,puts,p等。它们的区别如何?下面的例子就可以说得很清楚:

    irb(main):001:0> puts "a", "\nb"
    a
    b
    => nil
    irb(main):002:0> p "a", "\nb"
    "a"
    "\nb"
    => nil
    irb(main):003:0> print "a", "\nb"
    a
    b=> nil
    puts会识别双引号""内的转义符,每打印一串信息,在结果后面自动换行。
    print也会识别双引号""内的转义符,但每打印一串信息,不会在结果后面自动换行。
    p则不会识别双引号""内的转义符,怎样的内容就怎样按原来的字符串输出,且在结果后自动换行
posted @ 2012-11-23 16:47  Linux、Mongo、Php、Shell、Python、C  阅读(...)  评论(... 编辑 收藏