C语言程序设计 试卷试题结构

每套试卷结构如下:

    1、填空(10题,2/题)20

    2、阅读程序写运行结果(7小题,5/题)35

    3、补充程序题(8空,2/空,补充函数或主程序1题,4分)20

    4、程序改错题(错误点5个)10

    5、编程题(2小题)15分(5+10

   每套试卷要求覆盖的知识点(三大基本程序结构、函数、数组、指针、文件、结构体)

posted @ 2008-05-05 12:16  emanlee  阅读(657)  评论(0编辑  收藏