JavaScript成长记(1)

摘要:JavaScript成长记(1) 阅读全文
posted @ 2007-07-20 11:49 bmrxntfj 阅读(483) 评论(0) 推荐(0) 编辑

JavaScript的prototype是什么

摘要:太希望知道JavaScript的结构 阅读全文
posted @ 2007-07-18 15:20 bmrxntfj 阅读(3829) 评论(4) 推荐(0) 编辑

拆箱跟装箱内存分配与数据拷贝

摘要:拆箱跟装箱内存分配与数据拷贝 阅读全文
posted @ 2007-07-14 19:49 bmrxntfj 阅读(280) 评论(0) 推荐(0) 编辑

控件集合属性遇到的问题

摘要:控件集合属性遇到的问题 阅读全文
posted @ 2007-07-07 11:01 bmrxntfj 阅读(170) 评论(0) 推荐(0) 编辑