int (*p)[4]; int *q[4];区别

笔记从网上摘抄而来

int *p[4]; //定义一个指针数组,该数组中每个元素百是一个指针,每个指针指向哪里就需要程序中后续再定义了度。
int (*p)[4]; //定义一个数组指针,该指针指向含4个元素的一维数组(数组中每个问元素是int型)。答

定义涉及两个运算符:“*”(间接引用)、“[]”(下标),“[]”的优先级别大于“*”的优先级别。

首先看int *p[4],“[]”的优先级别高,所以它首先是个大小为4的数组,即p[4];剩下的“int *”作为补充说明,即说明该数组的每一个元素为指向一个整型类型的指针。int *p[4]的存储结构如下:(存储方格横向排列或竖向排列没区别,只要按内存地址顺序排列就行,此处只是为画图方便)

 

 再看int (*q)[4]。它首先是个指针,即*q,剩下的“int [4]”作为补充说明,即说明指针q指向一个长度为4的数组。int (*q)[4]的存储结构如下:

请看以下定义:

int a[2][4]={{2,5,6,8},{22,55,66,88}};

int c[4]={5,8,9,4};

int d[3]={23,12,443};

int *p[4],(*q)[4];

q=a;

*p=c;

*(p+1)=d;

则int *p[4]和int (*q)[4]的存储数据为:

 

 

 

 

 

 

验证:

#include <stdio.h>

int main(void)

{

    int a[2][4]={{2,5,6,8},{22,55,66,88}};

    int c[4]={5,8,9,4};

    int d[3]={23,12,443};

    int *p[4],(*q)[4];

    q=a;

    *p=c;

    *(p+1)=d;

    int i,j;

    for(i=0;i<2;i++)

        for(j=0;j<4;j++)

       {

           if((i==1)&&(j==3)) break;

           printf("*(*(p+%d)+%d)=%d\n",i,j,*(*(p+i)+j));

       }

    puts("===============");

    for(i=0;i<2;i++)

       for(j=0;j<4;j++)

           printf("*(*(q+%d)+%d)=%d\n",i,j,*(*(q+i)+j));

   return 0;

}

 

输出结果为:

*(*(p+0)+0)=5

*(*(p+0)+1)=8

*(*(p+0)+2)=9

*(*(p+0)+3)=4

*(*(p+1)+0)=23

*(*(p+1)+1)=12

*(*(p+1)+2)=443

===============

*(*(q+0)+0)=2

*(*(q+0)+1)=5

*(*(q+0)+2)=6

*(*(q+0)+3)=8

*(*(q+1)+0)=22

*(*(q+1)+1)=55

*(*(q+1)+2)=66

*(*(q+1)+3)=88

 

posted @ 2020-04-16 21:23  计科二班郭京伟  阅读(786)  评论(0编辑  收藏  举报