WinForm开发浏览器,WebBrowser获取页面内容,如何解决中文乱码

最近用C#写一个简单的浏览器,遇到一个小小的问题,即:在通过WebBrowser.DocumentText获取的页面内容是乱码?百度了N久,也没看到一个较好的解决办法。通过反复的实验,并总结网上各位同仁的思路,终于找到了解决的办法。下面提供给大家,以供参考。

System.IO.StreamReader getReader = new System.IO.StreamReader(this.webBrowser.DocumentStream, System.Text.Encoding.GetEncoding("gb2312"));
string gethtml = getReader.ReadToEnd();

注意:我这儿使用的不是DocumentText属性获取的页面内容。

posted @ 2006-12-27 11:54  antsoftcn  阅读(9156)  评论(7编辑  收藏  举报