Hi_Amos
坚持每天都在进步!!
摘要: 本文适合于不熟悉 Groovy,但想快速轻松地了解其基础知识的 Java开发人员。了解 Groovy 对 Java 语法的简化变形,学习 Groovy 的核心功能,例如本地集合、内置正则表达式和闭包。编写第一个 Groovy 类,然后学习如何使用 JUnit 轻松地进行测试。借助功能完善的 Groo... 阅读全文
posted @ 2014-09-14 15:02 Hi_Amos 阅读(47345) 评论(2) 推荐(2) 编辑