Fork me on GitHub 打赏
摘要:我在南方的艳阳里大雪纷飞,你在北方的寒夜里四季如春。 听天气预报说今天成都要下雪了,许多人巴在窗户跟前去看期待已久的雪花飘落。然而,对于我这个已经习惯生活在北方冬天里,靠着堆雪人和打雪仗带给我无限童年乐趣的人来说,这点雪花的效果约等于零。 这是我在地球上度过的第二十二个冬天,与以前不一样的是,这次是 阅读全文
posted @ 2018-12-28 19:43 Zoctopus_Zhang 阅读(177) 评论(0) 推荐(0) 编辑
// function btn_donateClick() { var DivPopup = document.getElementById('Div_popup'); var DivMasklayer = document.getElementById('div_masklayer'); DivMasklayer.style.display = 'block'; DivPopup.style.display = 'block'; var h = Div_popup.clientHeight; with (Div_popup.style) { marginTop = -h / 2 + 'px'; } } function MasklayerClick() { var masklayer = document.getElementById('div_masklayer'); var divImg = document.getElementById("Div_popup"); masklayer.style.display = "none"; divImg.style.display = "none"; } setTimeout( function () { document.getElementById('div_masklayer').onclick = MasklayerClick; document.getElementById('btn_donate').onclick = btn_donateClick; var a_gzw = document.getElementById("guanzhuwo"); a_gzw.href = "javascript:void(0);"; $("#guanzhuwo").attr("onclick","follow('33513f9f-ba13-e011-ac81-842b2b196315');"); }, 900);