Fork me on GitHub 打赏
摘要:之前部门老大叫我查找有关Direct3D使用软件渲染的方法,于是我找到了D3D驱动的类型,并整理如下 一、D3D驱动类型的句法 二、常量介绍 1,D3D_DRIVER_TYPE_UNKNOWN 这个驱动类型不知道。 (怎么用,用在什么地方,都不知道) 2,D3D_DRIVER_TYPE_HARDWA 阅读全文
posted @ 2018-11-17 19:30 Zoctopus_Zhang 阅读(246) 评论(0) 推荐(0) 编辑
// function btn_donateClick() { var DivPopup = document.getElementById('Div_popup'); var DivMasklayer = document.getElementById('div_masklayer'); DivMasklayer.style.display = 'block'; DivPopup.style.display = 'block'; var h = Div_popup.clientHeight; with (Div_popup.style) { marginTop = -h / 2 + 'px'; } } function MasklayerClick() { var masklayer = document.getElementById('div_masklayer'); var divImg = document.getElementById("Div_popup"); masklayer.style.display = "none"; divImg.style.display = "none"; } setTimeout( function () { document.getElementById('div_masklayer').onclick = MasklayerClick; document.getElementById('btn_donate').onclick = btn_donateClick; var a_gzw = document.getElementById("guanzhuwo"); a_gzw.href = "javascript:void(0);"; $("#guanzhuwo").attr("onclick","follow('33513f9f-ba13-e011-ac81-842b2b196315');"); }, 900);