Fork me on GitHub 打赏
摘要:概述 在上一个教程中,我们为项目引入了照明。 现在我们将通过向我们的立方体添加纹理来构建它。 此外,我们将介绍常量缓冲区的概念,并解释如何使用缓冲区通过最小化带宽使用来加速处理。 本教程的目的是修改中心立方体以将纹理映射到其上。 资源目录 (SDK root)\Samples\C++\Direct3 阅读全文
posted @ 2018-11-03 15:24 Zoctopus_Zhang 阅读(292) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:概述 在之前的教程中,世界看起来很无聊,因为所有对象都以相同的方式点亮。 本教程将介绍简单照明的概念及其应用方法。 使用的技术将是朗伯照明。 本教程的结果将修改前面的示例以包含光源。 该光源将附在轨道上的立方体上。 可以在中心立方体上看到光的影响。 资源目录 (SDK root)\Samples\C 阅读全文
posted @ 2018-11-03 14:39 Zoctopus_Zhang 阅读(272) 评论(0) 推荐(0) 编辑
// function btn_donateClick() { var DivPopup = document.getElementById('Div_popup'); var DivMasklayer = document.getElementById('div_masklayer'); DivMasklayer.style.display = 'block'; DivPopup.style.display = 'block'; var h = Div_popup.clientHeight; with (Div_popup.style) { marginTop = -h / 2 + 'px'; } } function MasklayerClick() { var masklayer = document.getElementById('div_masklayer'); var divImg = document.getElementById("Div_popup"); masklayer.style.display = "none"; divImg.style.display = "none"; } setTimeout( function () { document.getElementById('div_masklayer').onclick = MasklayerClick; document.getElementById('btn_donate').onclick = btn_donateClick; var a_gzw = document.getElementById("guanzhuwo"); a_gzw.href = "javascript:void(0);"; $("#guanzhuwo").attr("onclick","follow('33513f9f-ba13-e011-ac81-842b2b196315');"); }, 900);