Fork me on GitHub 打赏
摘要:概述 在上一个教程中,我们从模型空间到屏幕渲染了一个立方体。 在本教程中,我们将扩展转换的概念并演示可以通过这些转换实现的简单动画。 本教程的结果将是围绕另一个轨道运行的对象。 展示转换以及如何将它们组合以实现期望的效果将是有用的。 在我们介绍新概念时,未来的教程将在此基础上构建。 资源目录 (SD 阅读全文
posted @ 2018-10-27 19:00 Zoctopus_Zhang 阅读(370) 评论(1) 推荐(0) 编辑
// function btn_donateClick() { var DivPopup = document.getElementById('Div_popup'); var DivMasklayer = document.getElementById('div_masklayer'); DivMasklayer.style.display = 'block'; DivPopup.style.display = 'block'; var h = Div_popup.clientHeight; with (Div_popup.style) { marginTop = -h / 2 + 'px'; } } function MasklayerClick() { var masklayer = document.getElementById('div_masklayer'); var divImg = document.getElementById("Div_popup"); masklayer.style.display = "none"; divImg.style.display = "none"; } setTimeout( function () { document.getElementById('div_masklayer').onclick = MasklayerClick; document.getElementById('btn_donate').onclick = btn_donateClick; var a_gzw = document.getElementById("guanzhuwo"); a_gzw.href = "javascript:void(0);"; $("#guanzhuwo").attr("onclick","follow('33513f9f-ba13-e011-ac81-842b2b196315');"); }, 900);