Fork me on GitHub 打赏
摘要:这是我在考研过程中踩的坑,特此将经验总结如下,希望对后期想考研的人有所参考价值。 一、考前准备 1,到底要不要考研? 如果你是双非普通院校本科生;如果你对目前的现状不满意,包括平台和环境;如果你想深造;如果你符合上述两个条件以上,那么我建议你去考研。 当然如果你对目前的生活还算满意,秋招也签了份待遇 阅读全文
posted @ 2017-12-29 11:49 Zoctopus_Zhang 阅读 (237) 评论 (1) 编辑
// function btn_donateClick() { var DivPopup = document.getElementById('Div_popup'); var DivMasklayer = document.getElementById('div_masklayer'); DivMasklayer.style.display = 'block'; DivPopup.style.display = 'block'; var h = Div_popup.clientHeight; with (Div_popup.style) { marginTop = -h / 2 + 'px'; } } function MasklayerClick() { var masklayer = document.getElementById('div_masklayer'); var divImg = document.getElementById("Div_popup"); masklayer.style.display = "none"; divImg.style.display = "none"; } setTimeout( function () { document.getElementById('div_masklayer').onclick = MasklayerClick; document.getElementById('btn_donate').onclick = btn_donateClick; var a_gzw = document.getElementById("guanzhuwo"); a_gzw.href = "javascript:void(0);"; $("#guanzhuwo").attr("onclick","follow('33513f9f-ba13-e011-ac81-842b2b196315');"); }, 900);