Fork me on GitHub 打赏
摘要:一、问题描述 现在小明有n根火柴棍,希望拼出如 A+B=C 的等式。等式中的A、B、C均是用火柴棍拼出来的整数(若该数非零,则最高位不能是0)。数字0~9的拼法如图所示: 注意: 假如现在小明手上有m根(m ≤ 24)火柴棍,那么小明究竟可以拼出多少个不同的形如 A+B=C 的等式呢? 二、题目分析 阅读全文
posted @ 2017-04-29 16:32 Zoctopus_Zhang 阅读(623) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:一、游戏规则 你只有一枚炸弹,但是这枚炸弹威力超强(杀伤距离超长,可以消灭杀伤范围内所有的敌人)。请问在哪里放置炸弹才可以消灭最多的敌人? 二、题目分析 我们先将这个地图模型化。墙用#表示,敌人用G表示,空地用 . 表示(当然如果你想换成其他的符号也可以),炸弹只能放在空地上。 首先我们需要用一个二 阅读全文
posted @ 2017-04-29 15:55 Zoctopus_Zhang 阅读(296) 评论(0) 推荐(0) 编辑
// function btn_donateClick() { var DivPopup = document.getElementById('Div_popup'); var DivMasklayer = document.getElementById('div_masklayer'); DivMasklayer.style.display = 'block'; DivPopup.style.display = 'block'; var h = Div_popup.clientHeight; with (Div_popup.style) { marginTop = -h / 2 + 'px'; } } function MasklayerClick() { var masklayer = document.getElementById('div_masklayer'); var divImg = document.getElementById("Div_popup"); masklayer.style.display = "none"; divImg.style.display = "none"; } setTimeout( function () { document.getElementById('div_masklayer').onclick = MasklayerClick; document.getElementById('btn_donate').onclick = btn_donateClick; var a_gzw = document.getElementById("guanzhuwo"); a_gzw.href = "javascript:void(0);"; $("#guanzhuwo").attr("onclick","follow('33513f9f-ba13-e011-ac81-842b2b196315');"); }, 900);