Fork me on GitHub 打赏
摘要:一、问题引入 小明在数学课上遇到一道奥数题是这样的,【】3*6528=3【】*8256,在两个【】内填入相同的数字使得等式成立。 不用分析了,直接show代码: 这就是最简单的枚举算法。 枚举算法的基本思想是:有序地去尝试每一种可能。 二、问题拓展 现在小明又遇到一个稍微复杂一点的奥数题,【】【】【 阅读全文
posted @ 2017-04-06 22:53 Zoctopus_Zhang 阅读(1043) 评论(0) 推荐(0) 编辑
// function btn_donateClick() { var DivPopup = document.getElementById('Div_popup'); var DivMasklayer = document.getElementById('div_masklayer'); DivMasklayer.style.display = 'block'; DivPopup.style.display = 'block'; var h = Div_popup.clientHeight; with (Div_popup.style) { marginTop = -h / 2 + 'px'; } } function MasklayerClick() { var masklayer = document.getElementById('div_masklayer'); var divImg = document.getElementById("Div_popup"); masklayer.style.display = "none"; divImg.style.display = "none"; } setTimeout( function () { document.getElementById('div_masklayer').onclick = MasklayerClick; document.getElementById('btn_donate').onclick = btn_donateClick; var a_gzw = document.getElementById("guanzhuwo"); a_gzw.href = "javascript:void(0);"; $("#guanzhuwo").attr("onclick","follow('33513f9f-ba13-e011-ac81-842b2b196315');"); }, 900);