https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.js

【BZOJ2059】Buying Feed 购买饲料

题面

约翰开车来到镇上,他要带V吨饲料回家。如果他的车上有X吨饲料,每公里就要花费X^2元,开车D公里就需要D* X^2元。约翰可以从N家商店购买饲料,所有商店都在一个坐标轴上,第i家店的位置是Xi,饲料的售价为每吨Ci元,库存为Fi。n≤500,k≤10000。

输入格式

1行:三个整数 V,E,N

2..N+12..N+1行:第i+1行的三个整数代表Xi,Fi,Ci .

输出格式

一个整数,代表最小花费.

数据范围

1 ≤ V≤ 10000 , 1 ≤ E ≤ 500 , 1 ≤ N ≤ 500;

0 < Xi < E, 1 ≤ Fi ≤ 10000, 1 ≤ Ci ≤ 10^7

思路

首先打一个2维dp,表示在第i个点拥有j个饲料需要至少多少钱。

sort一遍xi,然后三重循环dp,方程为dp[i][j]=min(dp[i][j],dp[i-1][j-k]+a[i].c*k+(a[i].x-a[i-1].x)*(j-k)*(j-k));

最后cout<<dp[n][v]+(e-a[n].x)*v*v<<endl;表示最后一个店到家的最少价格+1...n家店的最小价值(就是1...n的最小价值)

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct node{int x,f,c;}a[505];
long long v,e,n,dp[505][10005];
bool cmp(node p,node q){return p.x<q.x;}
inline int read(){
  int ret=0,f=1;char ch=getchar();
  while (ch<'0'||ch>'9') {if (ch=='-') f=-f;ch=getchar();}
  while (ch>='0'&&ch<='9') ret=ret*10+ch-'0',ch=getchar();
  return ret*f;
}
int main(){
  freopen("d.in","r",stdin);
  freopen("d.out","w",stdout);
  v=read();e=read();n=read();
  memset(dp,0x7f,sizeof(dp));
  for (int i=1;i<=n;i++) a[i].x=read(),a[i].f=read(),a[i].c=read();
  sort(a+1,a+n+1,cmp);
  dp[0][0]=0;
  for (int i=1;i<=n;i++)
   for (int j=0;j<=v;j++)
   for (int k=0;k<=a[i].f&&k<=j;k++)
   dp[i][j]=min(dp[i][j],dp[i-1][j-k]+a[i].c*k+(a[i].x-a[i-1].x)*(j-k)*(j-k));
   cout<<dp[n][v]+(e-a[n].x)*v*v<<endl;
  return 0;
}

可惜以上方法会炸

那就让我们来优化吧:首先把家当做一个店,距离为e,库存为0,单价为0.

然后用一个deque存k.

如果(j-q.front() > a[i-1].f)就pop掉队首, 因为i-1的店库存不够;

如果top=q.back(), dp[i-1][top]-a[i-1].c*top>=dp[i-1][j]-w[i-1]*j, 就pop掉队尾;

过程中有可能爆int,所以开long long。

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 struct node{long long x,f,c;}a[505];
 4 long long v,e,n,dp[505][10005];
 5 bool cmp(node p,node q){return p.x<q.x;}
 6 int main(){
 7   freopen("d.in","r",stdin);
 8   freopen("d.out","w",stdout);
 9   cin>>v>>e>>n;
10   memset(dp,0x7f,sizeof(dp));
11   for (int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i].x>>a[i].f>>a[i].c;
12   n++;
13   a[n]=(node){e,0,0};
14   sort(a+1,a+n+1,cmp);
15   dp[0][0]=0;
16   for (int i=1;i<=n;i++)
17   {
18     deque<long long>q; 
19     for (int j=0;j<=v;j++) 
20     {      
21       while (!q.empty()&&j-q.front()>a[i-1].f) q.pop_front(); 
22       if (dp[i-1][j]!=0x7f)
23       {
24         while (!q.empty()&&dp[i-1][q.back()]-a[i-1].c*q.back()>=dp[i-1][j]-a[i-1].c*j) q.pop_back();
25         q.push_back(j);
26       }
27       int top=q.front();
28       if (!q.empty()) dp[i][j]=dp[i-1][top]-a[i-1].c*top+(a[i].x-a[i-1].x)*j*j+a[i-1].c*j;
29     }
30   }
31   cout<<dp[n][v]<<endl;
32   return 0;
33 }  

 

posted @ 2018-08-27 14:32  GREED_VI  阅读(...)  评论(...编辑  收藏