bzoj4890: [Tjoi2017]城市

【题意】

 给出一棵带边权的树,删掉一条边,再加上一条相同权值的边,使得在保持新图仍是一棵树的情况下,最远点对距离最小,求出这个距离。

【题解】

 枚举删掉哪条边,然后原图变成2棵树。

 之后的加边肯定是加在2棵树重心的两端,dp一下即可。

 再在所有情况取最小值。注意别只考虑通过新边的路径,还有2棵树内部直径要考虑。

【代码】

 1 #include <iostream>
 2 #include <cstdio>
 3 using namespace std;
 4 const int N=5005;
 5 const int inf=2e9;
 6 int l,s,sum,now,ans,n,a[N],b[N],c[N],dp[N][2],last[N],nxt[N<<1],to[N<<1],va[N<<1];
 7 bool vis[N];
 8 void add(int x,int y,int z)
 9 {  
10   nxt[++l]=last[x];last[x]=l;to[l]=y;va[l]=z;
11   nxt[++l]=last[y];last[y]=l;to[l]=x;va[l]=z;
12 }
13 void modif(int u,int s)
14 {
15   if (s>dp[u][0])  dp[u][1]=dp[u][0],dp[u][0]=s;
16   else if (s>dp[u][1])  dp[u][1]=s;
17 }
18 void dfs(int u,int f)
19 {
20   vis[u]=1;
21   for (int x=last[u];x;x=nxt[x])
22   {
23     int v=to[x];
24     if (v==f)  continue;
25     dfs(v,u);
26     modif(u,dp[v][0]+va[x]);
27   }
28 }
29 void dfs2(int u,int f)
30 {
31   now=max(now,dp[u][0]+dp[u][1]);
32   s=min(s,max(dp[u][0],dp[u][1]));  
33   for (int x=last[u];x;x=nxt[x])
34   {
35     int v=to[x];
36     if (v==f)  continue;
37     if (dp[u][0]==dp[v][0]+va[x])  modif(v,dp[u][1]+va[x]);
38     else modif(v,dp[u][0]+va[x]);
39     dfs2(v,u);
40   }
41 }
42 void clr()
43 {
44   l=sum=now=0;
45   for (int i=1;i<=n;++i)  last[i]=dp[i][0]=dp[i][1]=vis[i]=0;  
46 }
47 int main()
48 {
49   scanf("%d",&n);
50   if (n==1)  return puts("0"),0;  
51   for (int i=1;i<n;++i)
52     scanf("%d%d%d",&a[i],&b[i],&c[i]);
53   ans=inf;
54   for (int i=1;i<n;++i)
55   {
56     for (int j=1;j<i;++j)  add(a[j],b[j],c[j]);
57     for (int j=i+1;j<n;++j)  add(a[j],b[j],c[j]);
58     for (int k=1;k<=n;++k)
59       if (!vis[k])
60       {        
61         dfs(k,0);
62         s=inf;
63         dfs2(k,0);
64         sum+=s;
65       }    
66     ans=min(max(now,sum+c[i]),ans);
67     clr();
68   }
69   printf("%d\n",ans);
70   return 0;
71 }
View Code

 

posted @ 2018-03-23 15:14  Bleacher  阅读(199)  评论(0编辑  收藏