LeetCode算法题python解法:15. 3Sum 16. 3Sum Closest 18. 4Sum

这三个题目基本属于同一类型,这里我的解题思路是所谓的‘夹逼定理’。不同的题目运用该思路会有一点区别,总体上是大同小异。

先来看15题:

题目要求取出数列中可以加起来为0的三个数来组成序列并添加到新的序列中去。这个题目其实非常简单,和之前水桶装水的题目有些类似。这里只需要先绑定两端,中间的值动。

class Solution(object):
  def threeSum(self, nums):
    nums = sorted(nums)
    print(nums)
    out = []
    for i in range(len(nums) - 2):
      if i>0 and nums[i] == nums[i-1]:
        continue
      f = i + 1
      b = len(nums) - 1
      while True:
        if f >= b:
          break
        if nums[i] + nums[f] + nums[b] < 0:
          f += 1
        elif nums[i] + nums[f] + nums[b] > 0:
          b -= 1
        else:
          out.append([nums[i], nums[f], nums[b]])
          # if sorted([nums[i], nums[f], nums[b]]) not in out:
          #  out.append(sorted([nums[i], nums[f], nums[b]]))
          f += 1
          b -= 1
          while f + 1 <= b and nums[f] == nums[f - 1]:
            f += 1
          while b - 1 >= f and nums[b] == nums[b + 1]:
            b -= 1

    return out

16.

class Solution:
  def threeSumClosest(self, nums, target):
    nums = sorted(nums)
    disminx = abs(nums[1] - nums[-1])+ abs(target)
    minx = sum(nums[:3])

    for i in range(len(nums)):
      f, b = i + 1, len(nums) - 1

      while f < b:
        num = nums[i] + nums[f] + nums[b]
        if num == target:
          return target
        elif num > target:
          b -= 1
          minn = abs(num - target)
          if disminx > minn:
            disminx = minn
            minx = num

        else:
          f += 1
          minn = abs(num - target)
          if disminx > minn:
            disminx = minn
            minx = num
    return minx

18

class Solution:
  def fourSum(self, nums, target):
    out = []
    nums = sorted(nums)

    for i in range(len(nums)-3):
      if i > 0 and nums[i] == nums[i - 1]:
        continue

      for b in range(len(nums)-1,i+2,-1):
        if b < len(nums)-1 and nums[b] == nums[b+1]:
          continue
        f = i + 1
        bf = b - 1
        while True:
          Sum = nums[i] + nums[f] + nums[bf] + nums[b]
          #print(i, f, bf, b)
          #print([nums[i], nums[f], nums[bf], nums[b]])
          if bf <= f:
            break
          elif Sum == target:
            print('==')
            out.append([nums[i],nums[f],nums[bf] , nums[b]])
            bf-=1
            while 0< bf < len(nums)-1 and nums[bf+1] == nums[bf]:
              bf -= 1
            f+=1
            while len(nums) -1> f >0 and nums[f] == nums[f-1]:
              f+=1
          elif Sum > target:
            bf-=1
          elif Sum < target:
            f += 1
    return out

 

posted @ 2018-09-16 22:51 slarker 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏