posts - 13,  comments - 228,  trackbacks - 0

概括

属性介绍

1、一对一聊天模式

2、一对多模式轮询事件体验 

3、传文件功能演示

4、广告设置

5、人员列表以及对话设置

6、事件1

6、事件2

7、方法

8、JS调用 

结束


开发模板   控件源代码   演示文档    代码下载地址

posted on 2010-03-26 15:40 powertalkbox 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏