c# 调用浏览器打开网址并全屏

关键性参数

 

Google Chrome浏览器

Process process = Process.Start("chrome.exe", " --kiosk " + url);

 

IE浏览器

Process process = Process.Start("iexplore.exe"," -k " + url);

 

先杀一遍浏览器进程,再去调用进程打开浏览器,不然的话只会打开新窗口,而不是直接全屏。

posted @ 2018-04-04 15:21 仙桃小白菜 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏