HDOJ:6333-Problem B. Harvest of Apples(组合数学+莫队算法+逆元)

题目链接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=6333

 

解题心得:

 • 这个题可以说是十分精彩了,首先推组合数学的公式,其中一个很重要的公式是Cnm = Cmn-1 + Cm-1n-1  这个公式知道杨辉三角的都明白,但是一看发现似乎没啥用。但是可以以这个公式为基础继续推演下去。
 • 设Snm = Cn1 + Cn2 + Cn3 + ...... Cnm 然后继续使用上面的基本公式可以化成
 • Sn m-1 = Sn m - Cn m
  Sn m+1 = Sn m + Cn m+1
  Sn+1 m = 2Sn m - Cn m
  Sn m = (Sn+1 m + Cn m)/2
 • 这些个公式看起来没啥用,但是知道S的关系之间可以通过O(1)的复杂度来进行转化,这样就可以将105次询问离线化处理,也就是用莫队来维护。神奇阿,想破脑袋就是想不到阿。里面的除法取余的操作用逆元来处理,逆元可以先全与预处理出来。

 

//
//   ┏┛ ┻━━━━━┛ ┻┓
//   ┃    ┃
//   ┃  ━  ┃
//   ┃ ┳┛  ┗┳ ┃
//   ┃    ┃
//   ┃  ┻  ┃
//   ┃    ┃
//   ┗━┓  ┏━━━┛
//    ┃  ┃  神兽保佑
//    ┃  ┃  代码无BUG!
//    ┃  ┗━━━━━━━━━┓
//    ┃      ┣┓
//    ┃       ┏┛
//    ┗━┓ ┓ ┏━━━┳ ┓ ┏━┛
//     ┃ ┫ ┫  ┃ ┫ ┫
//     ┗━┻━┛  ┗━┻━┛
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 1e5+100;
const int MOD = 1e9+7;
typedef long long ll;

struct Query {
  ll n, m, B, pos, ans;
}q[maxn];

ll unit, ans, fac[maxn], inv[maxn], t, rev2;

ll quick_pow(ll a, ll b) {
  ll res = 1;
  while(b) {
    if(b&1)
      res = res * a % MOD;
    a = a * a % MOD;
    b >>= 1;
  }
  return res;
}

void get_fac() { //预处理出阶乘和逆元
  fac[0] = 1;
  fac[1] =1;
  for(int i=2;i<maxn;i++) {
    fac[i] = i * fac[i-1] % MOD;
  }

  //神奇的操作
  inv[maxn-1] = quick_pow(fac[maxn-1], MOD-2);
  for(int i=maxn-2;i>=0;i--) {
    inv[i] = inv[i+1] * (i + 1) % MOD;
  }
}

bool cmp1(Query a, Query b) {
  if(a.B == b.B)
    return a.m < b.m;
  return a.B < b.B;
}

bool cmp2(Query a, Query b) {
  return a.pos < b.pos;
}

void init() {
  unit = sqrt(maxn);
  get_fac();
  scanf("%lld", &t);
  for(int i=0;i<t;i++) {
    scanf("%lld%lld", &q[i].n, &q[i].m);
    q[i].B = q[i].n/unit;
    q[i].pos = i;
  }
  rev2 = quick_pow(2, MOD-2);
  sort(q, q+t, cmp1);
}

ll C(ll n, ll m) {//得到c(n, m)的组合
  ll ans = fac[n] * inv[n-m] % MOD * inv[m] % MOD;
  return ans;
}

void addL(ll l, ll r) {
  ans = ((2 * ans % MOD) + MOD - C(l, r)) % MOD;
}

void cutL(ll l, ll r) {
  ans = (ans + C(l-1, r) % MOD) * rev2 % MOD;
}

void addR(ll l, ll r) {
  ans = (ans + C(l, r+1)) % MOD;
}

void cutR(ll l, ll r) {
  ans = (ans + MOD - C(l, r)) % MOD;
}

int main() {
  init();
  ll l=1, r = 1;
  ans = 2;
  for(int i=0;i<t;i++) {//离线莫队处理
    int L = q[i].n;
    int R = q[i].m;
    while(l < L) addL(l++, r);
    while(l > L) cutL(l--, r);
    while(r > R) cutR(l, r--);
    while(r < R) addR(l, r++);

    q[i].ans = ans;
   }
  sort(q, q+t, cmp2);
  for(int i=0;i<t;i++) {
    printf("%lld\n",q[i].ans);
  }
  return 0;
}

 

posted @ 2018-08-12 14:52 GoldenFingers 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏